Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief de gangbare BTW tarieven en taxen. Inclusief de transport kosten in heel Nederland, met uitzondering Wadden-eilanden die onze transporteur niet beleverd. Vraag dan even offerte of bel 0031-651313190

Gratis testzak 20 Kg

Het volledige bedrag dient eerst volledig betaald te worden. Het volledige bedrag wordt terug betaald bij bestelling van 1 pallet. Uw pakket zal met GLS verzonden worden binnen de 48 uur. Test het product en vergewis U van de topkwaliteit. Bij bestelling van 1 Pallet geef uw bestelnummer op van het test pakket, en vul uw kortings code in. Geld niet voor een testpallet, die heeft U al aan een gerduceerde prijs.

Betalen in de webshop

Wij beschikken over een uitgebreid en veilig betaalsysteem geleid door het betaal platform IDEAL en OGONE daar kan U kiezen hoe U wenst te betalen, hun betaalplatform zal U veilig door de keuzes begeleiden.

 • VOORAFBETALING MET OVERSCHRIJVING: = GRATIS
 • IDEAL: = GRATIS
 • MASTERCARD - VISA: = +2%
 • PAY PAL: = +2,7%
 • BETALEN AAN CHAUFFEUR: rembourskosten € 0,-

Betalen aan de Chauffeur

Betaal contant bij levering aan de chauffeur is een extra rembours kost. Opgelet onze chauffeur heeft geen pinautomaat dus zorg er voor dat U gepast geld heeft. U zal steed nog eens extra gecontacteerd worden door ons voor de juiste leverdatum en uur. Indien U niet aanwezig bent voor het ontvangst van de levering en de chauffeur onvericht ter zake moet doorrijden zal deze rit U in rekening gebracht worden met een min kost van € 45,-.

Paletten Beleid

Op onze paletten worden geen statie gelden gevraagd ze zijn bij de prijs inbegrepen, u kan ze gerust opstoken. Als u wenst kan u ze bij de volgende levering ook meegeven met de chauffeur, echter zonder vergoeding.

Afhalen particulieren

Afhalen met service en advies elke zaterdag van 10 uur tot 13 uur zakje of pallet altijd welkom. Door de week enkel op afspraak. (minimum afname pallet). Betaling enkel Contant daar wij in het magazijn geen PIN automaat hebben.

Orderbevestiging

Binnen de 24 uur na bestelling ontvangt u een orderbevestiging van ons, ter aanvaarding van uw bestelling. Indien Uw order niet door ons is bevestigt telt uw bestelling niet.

Leveringstermijn

De normale leveringstermijn met onze transporteur is binnen de 24 uur tot 3 dagen na ontvangst betaling. U kan ook een gewenste leverdatum aanduiden in de shop. Wij leveren enkel op werkdagen. Indien U in het weekend besteld zal pas ten vroegste Dinsdag geleverd worden.

Aanlevering

Wij werken enkel met erkende en ervaren transporteurs, die er alles aan doen om hun klanten optimaal te bedienen. U hoeft niet aanwezig te zijn voor de levering, tenzij U natuurlijk heeft gevraagd om te betalen aan de chauffeur. Het is dan wel aan te raden om een briefje(eventueel met schets) te hangen waar U uw pallet wenst. Onze transporteur werkt met een pallet vervoerder, de ondergrond moet dan ook verhard zijn en ten minste 1.300 Kg kunnen dragen (op GRAS - KIEZEL EN ZAND kan niet geleverd worden). Hou er rekening mee dat wij aanleveren met grote vrachtwagens en dat de chauffeur niet kan toveren. Als u denkt dat de chauffeur U moeilijk of niet kan bereiken moet U dit melden in het vak van opmerkingen. Eventueel om een kleine vrachtwagen vragen of andere hulpmiddelen. U kan dit naar alle redelijkheid het best zelf bepalen, indien onze chauffeur oordeelt niet te leveren op uw ondergrond is zijn oordeel bindend en zal hij het pallet op de best mogelijke plaats zetten. Levering enkel op werkdagen.

 

Algemene Voorwaarden van Gerritse Handelsonderneming

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van CBE. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van CBE. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CBE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door CBE erkend.
  1.4 CBE garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal CBE bestellingen tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van CBE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CBE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW voor de geldende producten.
 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan CBE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij CBE. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CBE er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door CBE aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij CBE slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
  4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
  diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
 5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij CBE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van CBE. CBE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  5.2 CBE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 CBE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 6. Garantie en conformiteit
  6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CBE deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan CBE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan CBE schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door CBE gegrond worden bevonden, zal CBE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van CBE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van CBE tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CBE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CBE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.5 CBE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens CBE in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van CBE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 7. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt CBE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbindenCBE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen vanCBE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5 CBE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 8. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen CBE en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door CBE op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 CBE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van CBE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 10. Overmacht
  10.1 CBE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van CBE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 CBE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is CBE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien CBE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 CBE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door CBE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij CBE zolang de afnemer de vorderingen van CBE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van CBE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  12.2 De door CBE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan CBE of een door CBE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin CBE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht CBE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan CBE.
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CBE en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, is het Vredegerecht van het 4de canton bevoegd om kennis te nemen van de gevoerde procedures